Tục thờ Kut của người Chăm Bàlamôn

Continue reading Tục thờ Kut của người Chăm Bàlamôn

Advertisements

SỰ CẢI BIÊN NGÔN NGỮ CHỮ VIẾT CỦA BBSSCC TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC  BẢO TỒN VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG CHĂM Ở TỈNH NINH-BÌNH THUẬN

Continue reading SỰ CẢI BIÊN NGÔN NGỮ CHỮ VIẾT CỦA BBSSCC TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC  BẢO TỒN VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG CHĂM Ở TỈNH NINH-BÌNH THUẬN